Loading

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Polityka Prywatności określa zasady i warunki, na jakich firma ArtCar Artur Przeździecki z siedzibą Sasiny 5, 18-300 Zambrów, NIP 7231552358, dla celów niniejszej Polityki Prywatności (zwany również jako „Administrator”), przetwarza dane osobowe, które użytkownik udostępnia podczas korzystania z witryny www.artcar.com.pl (zwanej dalej „Stroną”).

Podczas korzystania ze Strony, za każdym razem, gdy użytkownik przekaże Administratorowi jakiekolwiek informacje, które ze względu na swoje cechy pozwalają na identyfikację użytkownika, jak jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wystawienia faktury lub adres wysyłki, numer telefonu lub inne informacje, określone i uzyskane ze źródeł wymienionych w punkcie 2 poniżej, itp. (zwane dalej „Danymi osobowymi”), niezależnie od tego, czy ma to związek z przeglądaniem, zakupem naszych produktów lub usług jak również korzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności, będą dotyczyć użytkownika postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, Polityki Plików Cookie, Regulaminu wypożyczenia oraz inne dokumenty, na które ww. Polityki i Regulamin się powołują (zwanymi dalej łącznie „Warunkami”), które obowiązują przez cały czas i z którymi użytkownik powinien się zapoznać, aby mieć pewność, że się z nimi zgadza.

Proszę pamiętać, że przed skorzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności oraz odpowiednią częścią Regulaminu dotyczącą usługi lub funkcji. W każdej z części można sprawdzić, czy istnieją jakieś szczególne warunki korzystania z danych osobowych lub czy wymagają one konkretnego przetwarzania Danych Osobowych użytkownika.

1. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA

Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa w trakcie korzystania z naszej strony, pragniemy zapewnić Państwa, że Wasze zaufanie i satysfakcja są dla nas najważniejsze, dlatego przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. Poniżej informujemy Państwa jakie dane użytkowników są gromadzone na naszej stronie internetowej, w jakim celu je pozyskujemy, przez jaki czas będziemy je przetwarzać, a także o tym komu i na jakich zasadach przekażemy Państwa dane oraz o możliwości żądania usunięcia Państwa danych.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykorzystania Strony do celów określonych w niniejszym dokumencie. Niepodanie pewnych obowiązkowych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem naszej Strony.

Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i dokładne oraz wyraża zgodę na zgłaszanie wszelkich ich zmian lub modyfikacji. Jeśli użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialna(-y) za ich poinformowanie oraz uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wyrządzone Witrynie, Administratorowi lub stronom trzecim w wyniku podania błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji zawartych w formularzach.

Administrator, w stosownych przypadkach, wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

1.1 Opracowanie, zawarcie i wykonanie umowy wypożyczenia, którą użytkownik nabył lub innej umowy z ArtCar Artur Przeździecki zawartej za pośrednictwem Strony.

1.2 Kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikacji o charakterze informacyjnym w związku z produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Strony, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

1.3 Zarządzanie zamówieniami składanymi za pomocą dostępnych kanałów obsługi klienta w odniesieniu do Strony oraz monitorowanie jakości naszych usług.

1.4 Windykacja należności niezapłaconych i dochodzenie roszczeń.

1.5 Weryfikacja zgłoszonych reklamacji oraz rozpatrywanie żądań z tytułu rękojmi/gwarancji.

Jak widać, dane osobowe podawane przy składaniu zamówienia, umieszczone na fakturze, czy ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia oraz celem spełnienia wymogów przepisów podatkowo-finansowych. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności. Postawą prawną działania jest art.6 ust.1 lit. b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej zwane „RODO”) – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przetwarzanie danych odbywa się albo przez (i) okres określony w przepisach prawa; (ii) lub do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych. Na przykład dane odnoszące się do zamówień użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator może być zobowiązany do przechowywania takich danych zgodnie z obowiązującym prawem, i zostaną usunięte po ustaniu tego zgodnego z prawem celu.

2. INFORMACJA PRZEKAZYWANA KONSUMENTOWI O PRZETWARZANIU DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

W trosce o właściwe przetwarzanie danych osobowych naszych klientów, mając na uwadze zapisy RODO, a w szczególności art. 14 tego rozporządzenia, informujemy:

[Administrator danych osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest ArtCar Artur Przeździecki, adres rejestrowy: Sasiny 5, 18-300 Zambrów. Możesz skontaktować się z nami drogą mailową: artprzezdziecki@gmail.com, telefonicznie pod numerem 516 163 513 lub listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Ostrowska 50E , 18-300 Zambrów.

[Działalność administratora] Prowadzimy autokomis oraz wypożyczalnię samochodów dostawczych, lawet i przyczep, jednakże nasza główna działalność nie opiera się na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania Twoich danych. Nie przetwarzamy szczególnych i wrażliwych kategorii danych osobowych, jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych czy dane genetyczne bądź biometryczne. Zważywszy na przedmiot działalności i sposób jej prowadzenia, nie mamy prawnego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, choć czujemy się odpowiedzialni za ochronę tych danych i dokładamy starań, aby wdrożone przez nas środki techniczne i organizacyjne zabezpieczyły Twoje dane przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

[Kategorie danych] Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail.

[Podstawa prawna przetwarzania danych] Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który upatrujemy w dostarczaniu naszym klientom informacji o aktualnych ofertach i dostępnych promocjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

[Okres przechowywania danych] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W okresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora Twoje dane przetwarzane będą do czasu sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

[Odbiorcy danych osobowych] Nie planujemy udostępniania Twoich danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy okaże się to niezbędne do przygotowania oferty handlowej lub wykonania zawartej z Tobą umowy. W takim przypadku Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, które przetworzą te dane na nasze zlecenie. W żadnym przypadku Twoje dane nie zostaną natomiast przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

[Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: (1) prawo do wycofania zgody – o ile przetwarzanie ma miejsce na jej podstawie; masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; (2) prawo dostępu do danych osobowych; (3) prawo żądania sprostowania danych osobowych; (4) prawo żądania usunięcia danych osobowych; (5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (5) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia tych danych innemu administratorowi. Na Twoje żądanie możemy również przesłać dane bezpośrednio do wskazanego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli będzie to technicznie możliwe.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/). Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: artprzezdziecki@gmail.com, a dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.

3. PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych i zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących użytkownikowi praw. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z prawa do przenoszenia danych, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres: artprzezdziecki@gmail.com, podając przyczynę swojego żądania.

Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub w części w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie otrzymania wycofania zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas na jeden z następujących adresów:

Pocztą elektroniczną na adres: artprzezdziecki@gmail.com

Pocztą na adres: ArtCar Artur Przeździecki, ul. Ostrowska 50E , 18-300 Zambrów.

Telefon: +48 516 163 513

Na życzenie, informujemy zainteresowaną osobę o rodzaju i treści danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej wizyt na naszej stronie internetowej, w tym o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, a także o ich udostępnieniach (jeśli miały miejsce). Wszelkie zapytania w tej kwestii najlepiej kierować pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.

4. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Każdy użytkownik naszej Strony ma prawo do tego, by jego dane osobowe zostały przez nas usunięte i przestały być przetwarzane, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub jeżeli wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, lub jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z RODO.

Dalsze zatrzymywanie danych osobowych przez ArtCar Artur Przeździecki będzie uznane za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne np. do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli administrator upublicznił Państwa dane osobowe stronom trzecim świadczącym usługi wsparcia, tj. tylko wtedy gdy było to niezbędne do celów, w których były zebrane lub w inny sposób przetworzone, to wówczas poinformuje administratorów, którzy przetwarzają takie dane osobowe o usunięciu wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji. Spełniając ten obowiązek podejmiemy racjonalne działania z uwzględnieniem dostępnych nam technologii i dostępnych środków, w tym dostępnych środków technicznych, w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe, o żądaniu ich usunięcia.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Używamy plików cookie, które są małymi plikami zawierającymi informacje dotyczące przeglądania, na przedmiotowej Witrynie w celu ułatwienia przeglądania. Prosimy aby zapoznali się Państwo z naszą polityką dotyczącą plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przez nas plików cookie, celu ich używania i innych istotnych informacji.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie gromadzimy jedynie po to, abyśmy mogli ulepszać naszą stronę dla Was. Bez wiedzy, którą zdobywamy z systemów wykorzystujących te pliki cookie, nie bylibyśmy w stanie profesjonalnie świadczyć usług, które świadczymy. Odwiedzając naszą stronę za pomocą przeglądarki, której ustawienia zezwalają na instalowanie plików cookies oznacza, że chcesz korzystać z naszych produktów i usług oraz wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z plików cookies i innych technologii, w celu dostarczenia Ci interesujących Cię produktów i usług zgodnie z poniższym opisem.

 

Czym są pliki cookies?

Pliki cookie – małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby zwiększyć wygodę korzystania ze strony. Niepowtarzalne identyfikatory zwykle złożone z małych fragmentów tekstu lub kodu umieszczonych na urządzeniu. Pliki cookie są aktualnie szeroko stosowane przez właścicieli witryn oraz ich partnerów do wsparcia działania witryn i ich wydajniejszej pracy.

 

Pliki cookies przesyłane są do Twojego urządzenia, w celu rozpoznania Twojego urządzenia oraz dostarczaniu takich funkcji jak: możliwość korzystania z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony; zapewnienie bezpieczeństwa, np. pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony; zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej; „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

Wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich preferencji. Pliki cookies umożliwiają uzyskanie informacji na temat oglądanych przez Ciebie reklam, reklam, na które klikasz, oraz innych rodzajach Twojej aktywności na naszych i innych stronach. Dzięki temu możemy lepiej dopasować wyświetlane reklamy do Twoich zainteresowań. Na przykład, jeżeli wiemy, jakie widzisz reklamy, możemy zapewnić, aby te same reklamy nie były wyświetlane Tobie wielokrotnie. Wyświetlając reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań nie uwzględniamy Twojej aktywności na niepowiązanych stronach. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych reklamodawcom ani stronom osób trzecich, które wyświetlają nasze reklamy dopasowane do zainteresowań użytkownika.

 

Korzystamy z Google Analytics. Google Analytics to popularna usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępniana przez Google, Inc. Wykorzystuje ona pliki cookie, aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania ze strony. Zlicza liczbę odwiedzających i podaje ogólne informacje o ich zachowaniu – na przykład typową długość pobytu w witrynie lub średnią liczbę stron oglądanych przez użytkownika.

 

Jak długo pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu?

Pliki cookie są klasyfikowane jako „sesyjne” lub „trwałe”. Pliki sesyjne są przechowywane tymczasowo i usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu między sesjami przeglądarki.

To korzystne rozwiązanie, ponieważ umożliwia nam zapamiętanie Twoich wprowadzonych działań i podjętych decyzji podczas używania Witryny. Okres przechowywania plików cookie na urządzeniu zależy od konkretnego pliku.

 

Jak usunąć pliki cookie z mojego urządzenia?

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie już znajdujące się na komputerze, zapoznaj się z instrukcjami oprogramowania do zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog, w którym przechowywane są pliki cookie. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem niektórych typów przeglądarki. W szczególności możesz wyłączyć pliki cookie w przeglądarkach Apple Safari (jak opisano tutaj – odnośnik do strony https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL), Google Chrome (jak opisano tutaj – odnośnik do strony https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL&%3Bp=cpn_cookies), Internet Explorer (jak opisano tutaj – odnośnik do strony https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) i Mozilla Firefox (jak opisano tutaj – odnośnik do strony https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka). Sprawdź ustawienia przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji. W każdej przeglądarce możesz wybrać opcję usunięcia wszystkich plików cookie i innych danych przeglądania.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących plików cookie możesz do nas napisać używając adresu e-mail: artprzezdziecki@gmail.com